Bereken het snel op Costify.nl!

Direct een gratis en vrijblijvende offerte

Betrouwbare partners

Snel en duurzaam herstel en/of onderhoud 

Storingservice 24/7

Privacy Policy

Privacyreglement Costify
In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement
Costify
mag de gegevens aan haar verstrekt worden niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Costify de plicht om haar werknemers, contactpersonen van opdrachtgevers.

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Costify worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Costify vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Costify in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Costify expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Costify gebruikt en het doel van het gebruik
Costify verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je een offerte opvraagt bij Costify, of als je via het contactformulier contact met ons opneemt. Costify verzamelt adres gegevens, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • offertes op naam te kunnen stellen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Costify verstrekt persoonsgegevens niet eerder aan een derde partij dan indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dit houd in dat wanneer er opdracht wordt verstrekt voor het uitvoeren van werkzaamheden, de persoonsgegevens bestaande uit adres gegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verstrekt aan onze partners.

4. Reviews
Costify verwerkt en gebruikt het emailadres voor de registratie de reviews.

 • We gebruiken deze gegevens om jou na afronding van klus om een beoordeling te vragen, zodat wij de kwaliteit van ons netwerk van vakmannen kunnen waarborgen en onze dienst kunnen verbeteren.
 • We mogen deze gegevens verwerken, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om ons netwerk en onze diensten te optimaliseren.

5. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Costify verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Costify worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Costify beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Costify om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Costify hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Costify verstrekte persoonsgegevens;
 • Costify heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Costify hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste factuur of verleende dienst, waarna de gegevens geanonimiseerd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Costify zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

6. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

  Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij info@costify.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Costify.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Costify opnemen en probeert Costify er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Costify ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Costify. Privacyreglement Costify

Ⓒ Copyright Costify 2022 | voorwaarden | privacy policy

Contact

info@costify.nl

Hovenlaan

Dordrecht

Voorwaarden

Certificering