Bereken het snel op Costify.nl!

Direct een gratis en vrijblijvende offerte

Betrouwbare partners

Snel en duurzaam herstel en/of onderhoud 

Storingservice 24/7

Algemene voorwaarden consumenten

Costify biedt een website aan met een calculator waarmee kosten voor onderhoud- en herstelwerkzaamheden kunnen worden berekend en een offerte gegenereerd kan worden voor onderhoud- en herstelwerkzaamheden aan een woning. Costify is niet het bedrijf dat de onderhouden herstelwerkzaamheden aanbiedt en uitvoert en is geen partij bij de aannemingsovereenkomst tussen de consument en een aannemer. Op het genereren van de offerte en op de dienst die Costify levert zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.


Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Aanneemsom: De prijs die de Partner in rekening brengt voor het uitvoeren van de Werkzaamheden;

Aannemingsovereenkomst: De overeenkomst tot aanneming van werk tussen de Partner en de Consument;

Calculator: De calculator op de Website waarmee kosten voor onderhoud- en herstelwerkzaamheden kunnen worden berekend;

Consument: De natuurlijke persoon die via de Website gebruik heeft gemaakt van de Calculator en daarmee een Offerte heeft gegenereerd;

Costify: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: 3.0 Herstel B.V. handelend onder de naam “Costify”, gevestigd aan Anton van Duinkerkenlaan 66 te De Meern, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73028770;

Dienst: De bemiddelingsdienst van Costify;

Offerte: Het resultaat van de door de Consument ingevulde Calculator dat op verzoek van de Consument via de e-mail naar de Consument is gestuurd;

Partner: Het bedrijf dat is aangesloten bij Costify;

Website: De website www.costify.nl;

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot, onderhouden herstelwerkzaamheden, die de Partner in het kader van de Aannemingsovereenkomst oplevert of heeft opgeleverd.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het genereren van de Offerte, de rechtsverhouding tussen de Consument en Costify en op de Dienst.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de Aannemingsovereenkomst. De Partner kan op de Aannemingsovereenkomst zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Costify het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de Consument niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.5 Costify heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment dat de Consument via de Website gebruik maakt van de optie om het resultaat van de ingevulde Calculator via de e-mail te ontvangen.
2.6 Indien Costify niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Costify in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offerte, Aanneemsom en totstandkoming van de Aannemingsovereenkomst

3.1 Aan het resultaat dat voortvloeit uit het gebruik van de Calculator kunnen geen rechten worden ontleend. Costify garandeert nimmer dat de door de Consument gewenste werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor het bedrag dat de Calculator kenbaar maakt.
3.2 Er kan pas gebruik worden gemaakt van de optie om het resultaat van de Calculator via de e-mail te ontvangen nadat de Consument heeft aangeklikt dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
3.3 De Offerte is geheel vrijblijvend en dient te worden beschouwd als een niet-bindende indicatie van de kosten voor het uitvoeren van de door de Consument gewenste werkzaamheden.
3.4 Het gebruik van de Offerte, voor welk doel dan ook, is volledig voor risico van de Consument.
3.5 Indien de Consument in de e-mail met de Offerte op de knop “Akkoord” klikt, dan stuurt Costify de Offerte door naar een Partner die Costify geschikt acht om de werkzaamheden uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar de werkzaamheden die de Consument wenst en naar de regio waarin de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.
3.6 Het geven van een akkoord op de Offerte is voor de Consument niet bindend en betekent niet dat er een opdracht is verleend voor het uitvoeren van de gewenste werkzaamheden. Het geven van een akkoord op de Offerte leidt er enkel toe dat Costify de Offerte doorstuurt naar een Partner.
3.7 De Partner naar wie de Offerte is doorgestuurd, zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Consument voor het bezichtigen van de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Tijdens of onverwijld na deze afspraak maakt de Partner de Aanneemsom aan de Consument kenbaar. De Aannemingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument akkoord is gegaan met het aanbod van de Partner, waaronder de Aanneemsom.
3.8 De Aanneemsom kan hoger of lager zijn dan het bedrag dat in de Offerte staat, bijvoorbeeld indien de door de Consument ingevulde gegevens in de Calculator niet correct of volledig zijn.
3.9 Costify heeft het recht het akkoord op de Offerte van de Consument niet in behandeling te nemen indien Costify gegronde reden heeft om aan te nemen dat het akkoord niet serieus is. Indien de Offerte niet wordt doorgestuurd naar een Partner, dan stelt Costify de Consument daarvan via de e-mail op de hoogte.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden van de Consument

4.1 De Consument staat ervoor in dat alle gegevens die hij/zij invult bij het gebruik van de Calculator correct en volledig zijn.
4.2 Voor de beslissing om met een Partner een Aannemingsovereenkomst aan te gaan is de Consument zelf verantwoordelijk.

Artikel 5 Positie van Costify

5.1 Costify is nimmer verantwoordelijk voor het aanbod dat de Partner tijdens of na de afspraak op de locatie met de Consument aan de Consument kenbaar maakt.
5.2 De Partner wordt niet ingehuurd door Costify. De Consument gaat direct een contractuele relatie aan met de Partner. Costify is geen partij bij de Aannemingsovereenkomst. Costify heeft slechts een bemiddelende functie. De Werkzaamheden worden niet aangeboden of uitgevoerd door Costify. Derhalve kan Costify niet instaan voor de kwaliteit van de Werkzaamheden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en verjaring

6.1 De Consument is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar aangeleverde gegevens, stukken, afmetingen en foto’s. Costify is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Consument aangeleverde gegevens, stukken, afmetingen of foto’s onjuist zijn.
6.2 Costify is niet aansprakelijk voor aantasting of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
6.3 Indien de Aanneemsom hoger is dan het bedrag in de Offerte, dan is Costify daarvoor niet aansprakelijk.
6.4 Costify is op geen enkele wijze jegens de Consument verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatieverstrekkingen, etc., van de Partner.
6.5 Voor schade toegebracht door de Partner is Costify niet aansprakelijk.
6.6 Costify is nimmer verantwoordelijk indien de Partner, om wat voor een reden dan ook, de Aannemingsovereenkomst niet (tijdig) uitvoert of de Aannemingsovereenkomst voortijdig beëindigt.
6.7 Indien de Partner de Werkzaamheden niet, niet tijdig of niet naar behoren heeft opgeleverd, schade heeft veroorzaakt en/of onrechtmatig jegens de Consument heeft gehandeld, dan kan de Consument de Partner daarvoor aansprakelijk stellen en niet Costify.
6.8 Costify is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
6.9 Elke rechtsvordering jegens Costify wegens een gebrek in de uitvoering van de Dienst verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Consument de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Costify is niet gehouden tot het leveren van de Dienst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Costify geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Costify niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; pandemie; belemmeringen door derden, die van overheden
inbegrepen; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; computerinbraak; hackerattack; cyberaanval; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.
7.2 Costify kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van overmacht.

Artikel 8 Klantenservice en klachten

8.1 Voor vragen over de Offerte, de Dienst of het indienen van een klacht over de dienstverlening van Costify kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Costify. De klantenservice van Costify is bereikbaar via:
a. De e-mail: info@costify.nl;
b. Het contactformulier op de Website.
8.2 Bij Costify ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
8.3 Klachten over de Werkzaamheden worden doorgestuurd naar de Partner.
8.4 Op verzoek van de Consument kan Costify bemiddelen bij een conflict en/of klachtenafhandeling tussen de Consument en de Partner, Costify is daartoe nimmer verplicht. Het feit dat Costify bemiddelt tussen de Consument en de Partner betekent niet dat Costify op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de Partner.

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1 Costify verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Consument het privacy beleid van Costify raadplegen, zie [link naar privacy beleid op de website].

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Website verblijft bij Costify.
10.2 De Consument dient de intellectuele eigendomsrechten van Costify te allen tijde te respecteren.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de Dienst en op de rechtsverhouding tussen de Consument en Costify is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen de Consument en Costify zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Costify is gelegen. De Consument heeft 1 maand de tijd nadat Costify zich Schriftelijk jegens de Consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Ⓒ Copyright Costify 2022 | voorwaarden | privacy policy

Contact

info@costify.nl

Hovenlaan

Dordrecht

Voorwaarden

Certificering